15h30

Thời gian đón khách

Ngày 23/11/2018, 15:30 – 16:00 tại sảnh chính
23/11/2018,Greeting and welcoming guests 15:30 – 16:00 at the main lobby

16h00

Tiệc trà

Ngày 23/11/2018, 16:00 - 16:30 tại sảnh chính
23/11/2018, Tea Break 16:00 – 16:30 at the main lobby

16h30

Hội nghị

Ngày 23/11/2018, 16:30 – 17:30
23/11/2018, Conference 16:30 – 17:30

17h30

Nghỉ giải lao

Ngày 23/11/2018, 17:30 – 18:30
23/11/2018, Break 17:30 – 18:30

18h30

Tiệc chiêu đãi

Ngày 23/11/2018, 18:30 – 19:30
23/11/2018, Gala dinner 19:00 – 20:00

19h30

Chương trình ca nhạc

23/11/2018, 19:30 – 23:00
23/11/2018, Music performance 19:30 – 23:00